En lektion om homosexualitet

Jag hittade en gammal artikel jag skrev efter en intressant lektion i skolan:

_________________________

Det är många som följer uppståndelsen kring att pingstpastor Åke Green nu ställs inför rätta till följd av sin predikan om homosexualitet. Som lärare blir det intressant hur man närmar sig denna fråga i skolan.

I skolan diskuterar vi ofta värdegrundsfrågor. Hur ser jag på livet? I vilket sorts samhälle vill jag leva? De demokratiska principerna är kärnan. Rätten att få uttrycka sin åsikt har alla. Man får också ta konsekvenserna av sina uttalanden. Kan man i religionsfrihetens namn sätta sig över detta? I fallet Green blir eleverna förbryllade.

Att diskutera den kristna normen kring sexualitet är inte lätt. Eleverna undrar vad en norm är och dom frågar om vad det är för en tidsanda man talar om som menar att man ska ha laglig rätt att hetsa vissa grupper.

Jag svarar: – Om vi tänker oss att en norm ger oss riktning om hur vi bör handla eller tycka enligt vad som är accepterat av en grupp eller i ett samhälle ser vi att minst två normer i detta fall står emot varandra. Den kristna synen på hur man ska leva samt den demokratiska synen. Eller, vissa gruppers uppfattningar om hur kristendomen och yttrandefriheten bör tolkas.

– Men förändras inte normer, undrar någon. Är det inte därför de finns, för att förändra samhället? Jag fortsätter: Vissa anser att en norm varken är sann eller falsk, det handlar om hur många som accepterar den, vill vi inte ha normen försvinner den på sikt.

Vad är det Green har sagt? Bland annat menar han att homosexuella är mer benägna att ha sex med barn och djur. Många i klassen reagerar starkt över detta yttrande. Jag påminner om att påståendet är taget ur sitt sammanhang och att man bör läsa hela predikan. – Men får man säga vad som helst i religionsfrihetens namn?

Vissa av Greens försvarare tycker att hans ordval kan diskuteras men att ha har rätt att uttrycka sina åsikter. Varför inte gå vidare med hans människosyn? Eller hur han tycker att yttrandefriheten ska hanteras? För hur är det egentligen med religion och demokrati, är dom begreppen förenliga?

– Jag är ingen expert på vare sig Bibeln eller lagen, säger jag. Det jag tycker mig ha uppfattat är att kvinnoprästmotståndare och motståndare mot homosexualitet stödjer sig på delar ur Gamla testamentet samt Paulus. – Undersöker man vad Jesus själv säger om saken, så tycker jag att en annan bild framtonar. Jesus ändrade på rådande normer och utmanade etablissemanget. Vi gör olika tolkningar på samma tema, Green och jag. Vem har rätt?

När jag frågar hur många som har gifta föräldrar räcker en tredjedel upp handen. Vi diskuterar att förhållandevis få lever enligt Greens uppfattning vad som är ett gott kristet äktenskap. Får man inte vara kristen om man inte omfattar det livslånga, monogama och heterosexuella äktenskapet?

– Yttrandefrihet, mötesfrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet är hörnstenar i vår demokrati. ”Hets mot folkgrupp” innebär att man inte får uttrycka sig nedvärderande om olika grupper.

– Men, undrar någon, om en nazist hotar en invandrare blir han dömd. Varför blir det diskussion om Green ska dömas för samma sak? – Så som jag förstår det, svarar jag, handlar det också om var det sägs. Om Green säger detta i en predikan gör han det offentligt. Han uttrycker sig inte som privatperson. Det finns religiösa ledare som delar hans uppfattning liksom det finns dom som inte gör det. Det är här frågan om religionsfrihet kommer in. Får man säga att homosexuella är pedofiler om man är pastor eller imam, men inte om man är politiker eller lärare?

Till sist kommer frågan: Vad tycker du själv då, magistern?
– Jag inser dilemmat med att kriminalisera en åsikt. Det låter sig inte göras i en demokrati. Personligen vill jag inte leva i ett samhälle där människor förföljs eller diskrimineras på grund av tro eller sexuell läggning. Den sexuella naturen, liksom livsåskådning, bör få vara var och ens ensak så länge den inte kränker andra. Har Green uppfyllt dessa krav? Läs hans predikan och fundera sedan över vilken värld ni vill leva i, oavsett om ni är religiösa eller inte.

”Tron allena” tror jag Luther sa. Det yttrandet kanske kan ge oss en vidare fingervisning än vi tidigare tänkt på.