August Gripenstedt

En intressant svensk är August Gripenstedt (1813-74).

Jag är osäker på om han var liberal, men jag tror det. Åtminstone genomförde han en rad liberala reformer.

Nu låter sig begreppet liberal inte oproblematiskt översättas till 1800-talets mitt.  Hursomhelst, adelsmannen Gripenstedt hade genom sin sociala position ett försprång till rikets högre poster och han satt också i riksdagen.

Det intressanta är att  han gjorde så och var finansminister just under tiden för ståndsriksdagens avskaffande 1866.

Hans sociala bakgrund kopplat till hans politiska gärning är intressant. Eller tvärt om, hans politiska gärning  kopplat till hans sociala bakgrund är intressant. Friherre och allt, gör att man mer misstänker honom för en konservativ klassbevarare än en kämpe för frihet.

Vad han  tyckte om ståndsriksdagens avskaffande vet jag inte. Inte heller hur han såg på tanken om allmän lika rösträtt.

Hur det än var med det verkade han som finansminister för en politik som jag skulle vilja kalla klassiskt liberal: han var för enskilda människors frihet och strävade efter att underlätta för människor att etablera och driva företag.

Gripenstedt var för ett ökat utbyte och ville stimulera och utveckla svensk handel med omvärlden, och ville gärna ansluta Sverige till olika internationella (främst europeiska) samarbeten.

Man kan ju gissa att han varit positiv till EU om han verkat idag.

Gripenstedt verkade för näringsfrihet i en värld där företagande dominerades av antingen kungliga direktiv eller en medeltida skråkultur vilken utmärktes av reglering och hierarki. Social klass eller kontakter skulle inte vara avgörande för din möjlighet att starta företag.

Han stimulerade genom denna politik kunnande, vilja och möjlighet. Någonstans här kanske man kan finna en grund till den kommande svenska exportindustrins framgångar under 1900-talet.

Resultatet av Gripenstedts politiska gärning är sannolikt mycket viktigt för att Sverige så snabbt kunde gå från att vara ett fattigt bondland i utkanten av Europa, ett land från vilket man utvandrade, till det att vara rakt motsatta.

När jag läser om Gripenstedet förefaller han mig vara något av en socialliberal, trots allt. Och sådana gillar ju jag.

Å enda sidan: gör det enkelt och fritt att starta företag, stimulera kompetens och tillgodose individen friheter, trygghet och möjligheter. Å andra sidan: låt staten ta ansvar för vissa grundläggande rättigheter och det hårda i samhällsbygget som en fungerade stat och utvecklad infrastruktur.

Ja, den som känner till hur jag resonerar förstår kanske vari detta landar. Varje tid har sin kamp att föra och min övertygelse är fortfarande att vår tids kamp förs bäst från en socialliberal grundhållning.

Är någon intresserad av att läsa mer om August Gripenstedt har SvD:s ledarredaktion skrivit en intressant artikel och, även om man inte gillar Timbro har en bok givits ut på detta förlag att tillgå för den hugade.