dalregementet 1800-1830 del 6

1820 får 15 man avsked och 7 man antecknas som döda och medelåldern ligger på 42,5 år. Den har således stigit med 11,5 år sedan 1811 och detta trots att krig utkämpats mellan årtalen.

Man bör dock notera att medeltalet för antal år i tjänst har ökat från 9,3 tjänsteår 1813 till 21 tjänsteår 1820.

3 man blev befordrade 1820 där soldaten Bäck förtjänar att nämnas då han inte bara fick medalj för tapperhet i fält utan även befordrades till sergeant. Soldaten Fribrytare begär avsked 57 år gammal och med 37 tjänsteår bakom sig och efter att ha bevittnat alla krigen är det inte konstigt att han får avsked med anmodan till underhåll.

Formuleringen anmodan till underhåll innebär att personen får någon sorts pension. Roten kunde vara upptagen eller personen oförmögen att nyttja den och detta var ett sätt att ordna försörjningen.

Antal namnbyten 1820 uppgår till 15, man noterar alltså fortfarande en ökning i antal. En andra mönstring äger rum samma år hemma i Stora Tuna men den redovisar samma resultat som den förra.

Nämnas kan soldaten Fällbom som återinskrivs i rullorna efter fångenskap i Ryssland samt soldaten Jonsson med rotenamnet Pepparkorn vilken avskedas på begäran av officerskåren på grund av svagsinthet.

1825 mönstrades åter regementet vid Stora Tuna, ur Leksands kompani får 9 man avsked och 2 rotar är vakanta. 6 man av de avgångna är gifta och 3 ogifta. 4 man har bevittnat kriget 1806-1807 samt 1813-1814 och får avsked och underhåll.

Soldaterna Glasmästare och Lindblom får medalj för tapperhet i fält, soldaterna Smed och Goliat blir befordrade till kropraler.

Medelåldern fortsätter att stiga och är 1825 uppe i 45,9 år, kanske beroende på att det vid den här tidpunkten var 10 år sedan kompaniet var i strid. Medeltalet för antal år i tjänst har stigit till 29 år.

Under perioden 1821-24 har 14 rotar ersatts av nya soldater. Att byta rotenamn är något som verkar bli mer och mer populärt ju längre fram i tiden man kommer. Om det på något vis blev lättare att byta namn är det något som inte framgår ur källmaterialet. 1825 bytte ett så stort antal som 24 soldater rotenamn.

Av rullan från 1828 så framgår det att 8 soldater av olika skäl försvunnit och blivit ersatta under perioden 1826-28.

Vid mönstringen 1830 i Stora Tuna får 14 man avsked och 4 man har avlidit och ersatts under perioden 1829-1830. Medelåldern på de avgångna är 47 år så medelåldern är tillbaka vid 1801 års siffra. En naturligt följd är, när kompanier inte varit i strid på länge, att medelåldern stiger. Möjligt är också att man inte längre är lika noggrann vid mönstringar i fredstid, arbetet inte lika betungande, men framförallt har sjukdomar inte samma möjlighet att sprida sig hemma på roten när soldaterna ligger i fält.

Anledningarna till soldaternas avgångar 1830 är dels att de fått olika skador efter lång tjänst eller ådragit sig skador vid arbetskommenderingarnarna, främst vid Göta kanal.

Medelvärdet för antal tjänsteår bland de avgångna är 22,4 år. Endast 3 man ansöker 1830 om namnbyte, om man blivit mer restriktiv och avslagit många ansökningar eller om intresset svalnat för att byta namn framgår inte.

8 man blir antagna till underofficerare och 6 man är frånvarande på grund av en arbetskommendering till Stockholm.

Fortsättning följer.