gnistersläckare

Min fru, Malin Adolphson, arbetade som tjänsteman på skolkontoret, ekonomikontoret och en kort stund på ledningsförvaltningen här i stan. Bland annat har hon tagit fram den form av intern kontroll som nu är etablerad inom nämnder och förvaltningar.


Drätselkammare kallades fram till 1971 ett av stadsfullmäktiges utskott som skötte ekonomin. Då som nu var ekonomin viktig och ofta styrdes staden i praktiken genom denna kammare. Magistrat var ända från medeltiden fram till kommunreformen 1862 – men även längre fram i tiden (åtminstone 1918 i Falun – en lokal administrativ myndighet och det högsta styrande organet i en stad. Borgmästaren ledde magistraten.

Jag är inte helt säker, det flyger ihop lite, men jag tolkar det som en blandning av våra dagars fullmäktige, ekonomikontor och kommunstyrelse.

Gnistersläckare, det är en helt vanlig brandsläckare det. På den tiden hade sålunda ekonomikontoret att besluta om vilka brandsläckare som var av godkänd art.


Här är ett exempel på ett ärande från Falun som hanterades i januari 1918.

Drätselkammarens utlåtande över Magistratens framställsting om ordningsstadgande angående ångbåtsfart å Faluån.

Utdrag av protokoll, hållet vid drätselkammarens i Falun sammanträde den 2 januari 1918.

Paragraf 14.

Tarifföreningens inspektör hade uti en till magistratens inkommen skrivelse yrkat, att såsom eldfarlig ansedda smärre ångare skulle förbjudas angöra stadens kajer. Med anledning därav hade magistraten, efter inhämtande av stadens brandchef och landsfiskal, hos stadsfullmäktige hemställt om godkännande av ett av magistraten uppgjort förslag av ordningsstadga angående ångbåtsfart å Faluån, varefter stadsfullmäktige remitterat handlingen till drätselkammaren för utlåtande.

Vid ärendets företagande till förberedande behandling hade drätselkammaren uppdragit åt särskilda kommitterade att inhämta upplysningar från en del andra städer, vilka föreskrifter vore där gällande i fråga om gnisterdläckare å ångbåtar. Sedan genom genom kommunala centralbyrån sådana upplysningar nu vunnits, företogs ärendet till förnyad behandling.

Ehuru olika meningar vore rådande, huruvida de ångbåtar skulle vara skyldiga föra gnistersläckare, vilka endast angöra ångkajen, enades dock drätselkammaren att hos stadsfullmäktige hemställa om godkännande av det utav magistraten föreslagna ordningsstadgande angående ångbåtsfart å Faluån allenast med det tillägg att orden ”av utav drätselkammaren godkänd typ” tillades efter ordet gnistersläckare.

Som ovan

Enligt protokollet:

V Högberg


Någon sa nyligen att det är lite futtigt att syssla med lokal politik när världen ser ut som den gör. Någon annan menade att vi som sitter i fullmäktige gör något viktigt till skillnad från hen som endast spelade spel på sin telefon.

Jag vet inte, men på något sätt känns det viktigt att hedra alla inblandade som tog sig tid att diskutera gnistersläckare på ångbåtar. Och även om historikerns roll i allmänhet är kyligt distanserad törs jag säga att den som ägnade sin tid åt att ta fram ett system för intern kontroll älskar jag.